ข้อมูลพื้นฐาน
แหล่งท่องเที่ยว
ITA
คู่มือ สำหรับประชาชน
เมนู 4
เมนู 5
ข่าวประชาสัมพันธ์
2 ก.ค. 63  37/63 : o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
2 ก.ค. 63  36/63 : o13 คู่มือการปฏิบัติงาน
2 ก.ค. 63  35/63 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากกแดง เรื่อง การสร้างขวัย กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต., ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
1 ก.ค. 63  34/63 : รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนกลยุทธการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2562
1 ก.ค. 63  33/63 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากกแดง เรื่องหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม
1 ก.ค. 63  32/63 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากกแดง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
1 ก.ค. 63  31/63 : 6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ค.63
1 ก.ค. 63  30/63 : 5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย.63
1 ก.ค. 63  29/63 : 4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มี.ค.63
1 ก.ค. 63  28/63 : 3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ม.ค.63
1 ก.ค. 63  27/63 : 2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธ.ค.62
1 ก.ค. 63  26/63 : 1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค.-พ.ย.62
1 ก.ค. 63  25/63 : o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รายงานผลของปี 2562
1 ก.ค. 63  24/63 : o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
1 ก.ค. 63  23/63 : o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
1 ก.ค. 63  22/63 : O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
1 ก.ค. 63  21/63 : O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
1 ก.ค. 63  20/63 : O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
1 ก.ค. 63  19/63 : 04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
1 ก.ค. 63  18/63 : o17 E-Service

ข่าวประกาศทั้งหมด
เอกสารเผยแพร่
Download  แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2562
Download  แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2561
Download  แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
Download  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนปี 2562
Download  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 4) พ.ศ. 2562
Download  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561
Download  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1 ) 2563
Download  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา(พ.ศ.2561-2565) รอบ 6 เดือน ระหว่าง 1 ต.ค.62-31 มี.ค.63
Download  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
Download  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
Download  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
Download  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต แผน 5 ปี

ดูทั้งหมด
Download  ประกาศ เรื่อง แก้ไขปรับปรุงโครงการสร้างการแบ่งส่วนราชการของ อบต.ท่ากกแดง
Download  คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยกางกองช่าง
Download  คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยกางกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
Download  คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
Download  คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
Download  คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
Download  คำสั่ง เรื่อง มอบหมายงานในหน้าที่ให้รองปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
Download  คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบลรักษาการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
Download  คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบลรักษาการในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
Download  คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบลรักษาการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
Download  คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด อบต.ท่ากกแดง

ดูทั้งหมด
Download  คู่มือ การปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
Download  คู่มือ สำหรับประชาชน
Download  1. แบบแจ้งรายการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
Download  2. แบบแสดงรายการภาษีป้าย
Download  3. แบบคำขอรับใบอนาตประกอบกิจการที่เป็นอันต
Download  4. แบบการขออนุญาตประกอบการเก็บขนสิ่งปฏิกูล
Download  6. แบบฟอร์มการจดทะเบียนพาณิชย์ ทพ
Download  7. แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ส
Download  8. แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
Download  9. แบบการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยผ
Download  10. แบบการแจ้งการขุดดินถมดิน
Download  11. แบบการถมดิน
Download  12. แบบการก่อสร้างอาคาร
Download  13. แบบการก่อสร้างอาคาร
Download  14. แบบการต่อใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถ

ดูทั้งหมด
บทความ

อ่านทั้งหมด
ตารางปฏิบัติงาน / กิจกรรม
สื่อวีดีโอ

วีดีโออื่น ๆ

เนื้อหาส่วนปรับแต่งเอง


-

ผู้บริหาร
 ปลัด อบต.ท่ากกแดง ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ท่ากกแดง  08 5683 8913
ส.ต.อ.สุทธินันท์ ศรีวิชา
ปลัด อบต.ท่ากกแดง ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ท่ากกแดง 08 5683 8913
ลิงค์ Banner
โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพีช
หนังสือราชการ
e-LAAS
คู่ประชาชน
6 เป้าหมาย แยกขยะก่อนทิ้ง
สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
ภาษีที่ิดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562
สนง.สปสช.
การยางแห่งประเทศไทย
ปิดเทอมสร้างสรรค์
ศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น
พรบ.คู่มือประชาชน
เว็บหน่วยงาน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สนง.ท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ
ศูนย์ COVID-19
สำนักงาน ก.พ.
กรมสรรพากร
Facebook

Copyright@2015 อบต.ท่ากกแดง
Bootstrap & PHP 5.3 | IE9+ & Other Browser
สร้างหน้านี้ใน 0.012 วินาที

ขึ้นด้านบน