ข้อมูลพื้นฐาน
แหล่งท่องเที่ยว
ITA
คู่มือ สำหรับประชาชน
เมนู 4
เมนู 5

ITA
  2 กรกฏาคม 2563 15:42    บทความทั่วไป    องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากกแดง    อ่าน 237  


ข้อมูลพื้นฐาน

             o1 โครงสร้างหน่วยงาน

             o2 ข้อมูลผู้บริหาร

             o3 อํานาจหน้าที่
                 - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552

             o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

             o5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

             o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

                -พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท_พ.ศ._2563
                -ระเบียบการบริหารงานบุคลท้องถิ่น-พระราชบัญญัติ
                - สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๖)
                -พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
                -พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
                -ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 

การประชาสัมพันธ์

              o7 ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

             o8 Q&A

             o9 Social Network

การดำเนินงาน

            o10 แผนดำเนินงานประจำปี

            o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

            o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

            o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

           o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

           o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

          o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

           o17 E-Service

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

          o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

          o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน

           o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

         o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

         o22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

         o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
                - 1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค.-พ.ย.62
                - 2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธ.ค.62
                - 3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ม.ค.63
                - 4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มี.ค.63
                - 5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย.63
                - 6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ค.63

         o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

        o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

        o26 การดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

        o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
               - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากกแดง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
               - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากกแดง เรื่องหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม
               - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากกแดง เรื่อง การสร้างขวัย กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานส่วนตำบล
พนักงานครู อบต., ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

        o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

       o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
            -คู่มือการปฏฺิบัติรับเรื่องรองราวร้องทุกข์
            -แผนผังการจัดกระบวนการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

       o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ

       o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

       o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

       o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

       o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

       o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

       o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

       o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

       o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริต

      o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

      o40 รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

      o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริ

บทความ

อ่านทั้งหมด
ขึ้นด้านบน